תנאי השימוש באתר

מבוא

 1. השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ (ביחד ולחוד "אנטריפוינט", "אנו", אנחנו", או: "שלנו"), כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. 
 2. תקנון זה ("התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 3. כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו משמעם הצהרה על כי קראת והבנת את תנאי תקנון זה וכי קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה. כל האמור בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.
 4. כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה. 
 5. בכל שאלה, בעיה או אם ברצונך לדווח על פגיעה בפרטיות אנא צור קשר באמצעות הקישור הבא: http://entrypoint.co.il/contact/ 

איסוף הנתונים

 1. הנתונים באתר נמסרים על-ידיך באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר כדי לזהותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון שלך, מיקום ועוד ("מידע אישי"). 
 2. איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע בשתי דרכים: 
  1. ישירות – למשל, כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לשליחת קורות חיים, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים. 
  2. בעקיפין – באמצעות טכנולוגיית האתר, כגון כתובת ה IP שלך, הדפים שבהם אתה צופה, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך. 

הסיבות לאיסוף הנתונים

 1. אנו משתמשים במידע אישי כדי לספק לך מידע שאתה מבקש, ליישומים מקוונים ולמטרות אחרות שתתבהרנה לך או המתוארות במועד איסוף הנתונים. 
 2. אנו מנתחים מידע הקשור לכתובת מחשב (IP) כדי לקבוע מה יעיל ביותר ביחס לאתר ובכדי לעזור לנו לזהות דרכים לשיפור האתר ולייעולו. 

שמירה ושימוש בנתונים

 1. אנו שומרים מידע אישי כפי הנדרש כדי לספק לך שירותים ולעיתים, למשך זמן נוסף ככל שנדרש או מותר על-פי חוק. 
 2. כל מידע או תוכן שתפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבות אנטריפוינט, יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא על פי הדין. מובהר כי לאנטריפוינט וכל מי מטעמה לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור ולא על שימוש ככל שייעשה במידע האישי ע"י צדדים שלישיים. 
 3. מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר במסגרת הגשת מועמדות לאיוש משרות אפשריות ("מידע המועמד"), נדרש לשם בחינת התאמתך למשרות המבוקשות. השירות ככל שיינתן לך, יתבסס על המידע שמסרת אשר יישמר במאגר מידע של אנטריפוינט בהתאם לדרישות הדין, לנהלי אנטריפוינט ולהוראות התקנון. אנטריפוינט תהא זכאית להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים לפי בקשתך ועל-פי שיקול דעתה, לתועלתה ו/או לתועלתך. אנטריפוינט תהיה רשאית לעשות במידע המועמד:
  1. שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקס או הדואר האלקטרוני; 
  2. העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם קבלת הצעות למשרות/מוצרים/שירותים שאנטריפוינט תהא סבורה, כי עשוי להיות לך עניין בהם. אם תבקש שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שלא יועבר מידע המועמד לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, עליך לבקש זאת מאתנו בדוא"ל או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר שבאתר. היעדר בקשה ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש אנטריפוינט במידע המועמד כאמור. 

העברות בינלאומיות של מידע אישי – ככל שמבוצעת על-ידינו העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל, היא מבוצעת תוך ציות לחוקי הפרטיות המקומיים ביחס לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי. עיבוד המידע האישי שלך באתרים או שירותים של צדדים שלישיים (כגון ספקי שירותי ענן) הוא באחריותך, לרבות תאימות המידע לחקיקה הרלוונטית, וזאת גם אם ביקשת אותנו להעלות את המידע עבורך או בשמך.  

תחולה ושירותים של צדדים שלישיים 

 1. מדיניות פרטיות זו חלה רק על נתונים שנאספו על-ידינו לשימושנו.
 2. חלק מהשירותים באתר (כגון מנוע חיפוש), מנוהלים על-ידי ספקי מוצרים ותוכן של אנטריפוינט. שירותים אלה מסופקים באמצעות אותם ספקים ולא ממחשבי אנטריפוינט. בעת שימושך בשירותים אלה, אפשר שתתבקש למסור או שייאסף לגביך מידע אישי. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם ספקים ולא למדיניות הפרטיות של אנטריפוינט ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. 

הגנה על המידע האישי – אנטריפוינט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתריה. להלן סקירת אופן השימוש במידע שתמסור או שייאסף אודותייך בעת שימושך באתר. 

 1. גילוי 
  1. לא נמכור, נסחור או נמסור לכל צד שלישי שהוא, מידע אישי המופק משימוש בשירותים או ביקור באתר, אלא אם מסרת את המידע האישי בקשר למשרה שהוצגה באתר אצל צד שלישי כלשהו.  
  2. על אף האמור לעיל, יתכן שנעביר מידע אישי לספקי שירותים שלנו שלעתים נמצאים מחוץ לישראל. במקרה כזה, נבטיח כי המידע האישי שלך יהיה מוגן דיו בהתאם לחוק והמדיניות הפנימית שלנו.  
  3. בנוסף, עשויים לחול חריגים מסוימים, בין היתר אם הגילוי נדרש על-פי חוק או אם יש צורך בהגנה על זכויות, קניין או בטיחות של אנטריפוינט, לקוחותינו או צדדים שלישיים, אם המידע האישי זמין לציבור או אם חשיפה כזו נדרשת באופן סביר.
 2. אבטחה  
  1. אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע וממשיכים לשפרם בהתאם לזמינות טכנולוגיה חדשה מתאימה. מערכות ונהלים אלה מצמצמים סיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אנטריפוינט, אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, אנטריפוינט לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  2. האתר עשוי להכיל קישורים אל ומתוך אתרים של צדדים שלישיים. מעקב אחר קישורים אלה מוביל לאתרי צדדים שלישיים הפועלים תחת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות נפרדת ולאנטריפוינט אין כל אחריות או חבות לאתרים האמורים, לתכנים, לאלמנטים ויזואליים, לנתונים המצויים בהם או למדיניות החלה בהם. 

השימוש באתר

 1. אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.
 2. למעט וככל שנאמר אחרת במפורש בתקנון, כל התכנים, העיצוב והתצוגה ("התכנים"), מהווים קניין רוחני של אנטריפוינט או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות בקניין רוחני של אנטריפוינט או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.
 3. אנטריפוינט שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 4. אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של אנטריפוינט או של צדדים שלישיים שבבעלותם כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של אנטריפוינט. מובהר כי אנטריפוינט אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של אנטריפוינט או של צדדים שלישיים כאמור.
 5. אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור אנטריפוינט מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור ולהוראות הדין. 
 6. בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן:
  1. תוכן המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף; 
  2. תוכן בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור;
  3. תוכן שגוי/מטעה/שקרי;
  4. תוכן הפוגע/מפר זכויות קנייניות של אחר, לרבות קניין רוחני ולרבות העלאת תוכן שאינו שייך למפרם;
  5. תוכן ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא;
  6. כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו"ב);
  7. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  8. תוכן הכולל סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  9. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; 
  10. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;
  11. תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  12. תוכן בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
 7. הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור, וזאת מבלי לגרוע ובנוסף לכל זכות ו/או סעד שיהיו לאנטריפוינט כלפיך לפי הדין.

ניטור

האתר משתמש ב'עוגיות' למגוון רחב של מטרות, לרבות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אנטריפוינט.

חלק מהעוגיות יפקעו לאחר שתסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

מחיקת עוגיות וחסימתן תשפיע על שימושך באתר וחלקים ממנו עלולים שלא לעבוד.

אנו עשויים להשתמש באותות רשת או בטכנולוגיות ניטור אחרות.

אין ביכולתך להסיר טכנולוגיות ניטור אלו בהיותן חלק מתכני דפי אינטרנט. עם זאת, במקרים בהם הן פועלות עם עוגיות, ביטול העוגיות ימנע גם ניטור פעילות המשתמש שלך באתר, קרי, על אף שאותות הרשת ינטרו את שימושך כמבקר אנונימי, המידע האישי שלך לא יתועד. 

דוא"ל ממוקד

יתכן שנשלח אליך מדי פעם דוא"ל המכיל מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים.

ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע מסחרי כאמור באמצעות פנייה לכתובת הקשר אך לא הודעות שירות או תקשורת אחרת. 

אחריות מוגבלת

כל התכנים זמינים 'כמות שהם' (is as) על כל הפגמים שבהם ואנטריפוינט וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים, והם מתנערים בזאת באופן מלא, מכל מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, ובין אם הם נובעים מחוק או בדרך אחרת על-פי דין, נוהל או נוהג, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי דין, לרבות בגין כל מצג, התחייבות או תנאי שהשימוש באתר או בתכנים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של התכנים, אי-הפרת קניין רוחני או כל הפרה אחרת. אנטריפוינט אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.

אנטריפוינט רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים ואנטריפוינט אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.

אנטריפוינט, מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, בעלי המניות, הספקים, הסוכנים, הנציגים, צדדים שלישיים אחרים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: "אנטריפוינט ומי מטעמה"):

 1. פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים כי התכנים באתר, כולם או חלקם, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. בעת הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר אתה מצהיר, מאשר ומסכים, כי אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית, תוך סיכון עצמי מלא, וכי רק אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר;
 2. למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.
 3. אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו. 

שינויים – אנטריפוינט שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, אנטריפוינט לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן. 

כללי – על התקנון ועל האתר ותכניו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אנטריפוינט אינה אחראית להתאמת האתר ו/או התכנים ו/או זמינותם מחוץ לישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד. אנטריפוינט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, לדחות, לשלול, לסרב לצרף, למנוע גישה ו/או להפסיק מנוי/רישום של כל משתמש באתר בכל עת. התקנון מכיל, מגלם, ממצה ומבטא את כל המצגים וההסכמות בין אנטריפוינט לבינך, ולא תישמע טענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הסכמות שאינם באים לביטוי בתקנון.

צרו קשר

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן